ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT

 

1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) tartalmazza a Mutier Riád e.v.  (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, a https://mutierfoto.hu domain néven elérhető oldal és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét a Szolgáltató biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit.

A Szolgáltató tiszteletben tartja az általa vizsgált weboldalak látogatóinak adatvédelmi jogait és mindent megtesz azok megvédésének érdekében.

Szolgáltató a tevékenysége során mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezései - így különösen az adatkezelés célhoz kötöttsége, mint alapelv - folyamatosan és maradéktalanul érvényesüljenek.

A kezelt személyes adatok semmilyen esetben sem kerülnek értékesítésre harmadik fél számára.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://www.mutierfoto.hu/adatkezelesi-tajekoztato weboldalon történik.

 

 

2. ADATKEZELŐ (Szolgáltató) ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Az adatkezelő megnevezése: Mutier Riád - fotográfus, egyéni vállalkozó

Az adatkezelő címe: 2192 Hévízgyörk, József Attila. u. 3.

Az adatkezelő adószáma: 63366116-1-33

Az adatkezelő elérhetőségei:

Telefon: +36 70 318 3178

E-mail: [email protected]

 

 

3. DEFINÍCIÓK A GDPR SZERINT

3.1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

3.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

3.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

3.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

3.6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

3.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

3.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

3.11. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása

 

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

4.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

4.2. Szolgáltató a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat a következő célokra:

- kapcsolatfelvétel szolgáltatás igénybevételéhez, árajánlat kiadásához, konzultációhoz, tájékoztatáshoz,

- a Szolgáltató elérhetőségein, szóban, elektronikusan vagy írásban leadott megrendelések, jelentkezések nyilvántartása és teljesítése, a megrendelt termék Felhasználó részére történő legyártatása, kézbesítése, Felhasználókkal történő kapcsolattartás,

4.3. Személyes adatok megadására kizárólag a 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

4.4. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag, Felhasználó felel. Bármely Felhasználó e-mail címének, telefonszámának, egyéb adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

4.5. Szolgáltató a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, vagy az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt, illetve annak megszűnését követően bizalmasan kezeli mindaddig, amíg Felhasználó az adatok mindennemű törlését írásban nem kéri, hozzájárulását vissza nem vonja.

A személyes adatok megismerésére Szolgáltató – egyben Adatfeldolgozó – a hatályos jogszabályok szerint jogosult.

 

 

5. FOTÓK TÁROLÁSA, KEZELÉSE

Felhasználó a Szolgáltató által szervezett fotózáson való részvételével hozzájárul elektronikus adatként tárolt fényképei adatkezeléséhez. Az adatkezelés kizárólag a megrendelési folyamat lebonyolításához kerül felhasználásra. Ettől eltérő esetben Felhasználó írásban – akár szolgáltatási szerződés részeként -  nyilatkozik a fotók felhasználhatóságának engedélyezéséről. A fotók tárolásának, kezelésének jogosultsága Szolgáltató által – amennyiben Felhasználó másképp nem nyilatkozik - kizárólag a teljes megrendelési folyamat lezárulásáig tart. Szolgáltató az esetlegesen utólag jelentkező utánrendelések, módosítások kezelése céljából, az elkészült képanyagot a megrendelési folyamat lezárulását követően 90 napig biztonsági okokból tárolja. Ezen tárolási idő lejártával a teljes képanyag, annak minden változata, másolata véglegesen törlésre kerül.

 

 

6. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

6.1 Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az érintett böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az érintett eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

6.2. A cookie-k kezelésének jogszabályi háttere és jogalapja

Honlapokra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a látogatók nyomon követése. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az érintett hozzájárulása.

6.3 A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. Az érintetteknek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. Amennyiben érintett nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az érintett számára.

Néhány a legelterjedtebb böngészők cookie beállításaival foglalkozó link:

https://www.google.hu/intl/hu/policies/technologies/managing/
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://www.apple.com/legal/privacy/hu/cookies/
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

 

 

7. GOOGLE ANALYTICS

7.1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat", szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

7.2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

7.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

7.4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

 

 

8. GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS ÉS REMARKETING

8.1. A "Google AdWords" nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

8.2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

8.3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

8.4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

8.5. Az információk - melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek - azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

8.6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

8.7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

8.8. Google Adwords Remarketing

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok A cookie tájékoztatóban meghatározott cookie-k által kezelt adatok. Az adatkezelés időtartama: Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató:

https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, amit az érintett weboldal használatával ad meg a szolgáltató számára.

 

 

9. AJÁNLATKÉRÉSI ŰRLAP ADATSZOLGÁLTATÁSA:

A felhasználó önkéntes döntése alapján a kapcsolati űrlap kitöltésekor megadott adatok esetében az adatkezelés célja, hogy személyre szabott ajánlatot kaphasson az érdeklődő. Az Szolgáltató az önkéntesen megadható adatokat csak a fent megjelölt célra használja fel, az adatokat harmadik félnek nem adja át.

Az űrlap kitöltése minden esetben önkéntes. A kapcsolati űrlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azt eredményezheti, hogy a felhasználó nem tudja elküldeni a levelet. Az adatok addig maradnak a rendszerben, míg azok törlését a felhasználó nem kezdeményezi. Azáltal, hogy a felhasználó kitölti a kapcsolati űrlapot, hozzájárul megadott adatai feldolgozásához.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.

 

 

10. ADATTOVÁBBíTÁS, HARMADIK SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSEI

A Szolgáltató kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

A Szolgáltatás meghatározott részeit (például: reklámok megjelenítése, statisztikák készítése, megrendelt termékek legyártása) a Szolgáltató adott esetben szerződéses partnereivel is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.

A Szolgáltatás keretén belül észlelt jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban a Szolgáltató jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

A kezelt személyes adatok semmilyen esetben sem kerülnek értékesítésre harmadik fél számára.

 

 

11. JOGOK GYAKORLÁSA, JOGORVOSLAT

11.1. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az érintett személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön, mint érintett bármikor visszavonhatja.

Az Adatkezelő az érintett által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az érintett személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

11.2. Jogorvoslat

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

 

 

12. JELEN NYILATKOZATBAN NEM ÉRINTETT KÉRDÉSEK

A jelen Szabályzatban nem meghatározott kérdésekben az alábbi hatályos jogszabályok az irányadóak:  

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

- A Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

- GDPR, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. Rendelete, a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről , védelméről és az adatok szabad áramlásáról